مرکز سفارشگیری آنلاین محصول چاپ

زمان را به شما هدیه میدهیم

مرکز سفارشگیری آنلاین محصولات چاپی

زمان را به شما هدیه میدهیم

071-91301003

راهنمای محاسبه زمان تحویل سفارشات چاپ

راهنمای محاسبه زمان تحویل سفارش

همانطور که مستحضر هستید در لیست قیمت و قبل از ثبت سفارش زمان تحویل سفارشات بر اساس روزکاری درج شده است. زمان تحویل درج شده در سایت مختص شهر شیراز میباشد و طبیعتا تحویل در شهرستان ها از آنجایی که مدت زمانی برای ارسال کار از مبدا تا شهر مقصد به آن اضافه خواهد شد متفاوت است.

برای درک روش محاسبه زمان تحویل ابتدا بایستی 3 نکته زیر را در نظر بگیرید:

1- ساعت مقرر برای ثبت سفارش:
برای سفارشات یکروزه شنبه تا چهارشنبه (غیرتعطیل) ساعت 10:45 دقیقه صبح میباشد.

برای سفارشات غیر یکروزه ساعت 14:00 در نظر گرفته شود.

سفارشاتی که بعد از این ساعات در سایت درج شوند در فرم اولین روز کاری بعدی قرار خواهند گرفت.

2- روزهای پنجشنبه در زمان تحویل سفارشات ، شمارش نمیشوند. روزهای پنجشنبه تحویل سفارش داریم اما جزو روزهای کاری برای شمارش محسوب نمیشود.

3- خدمات اضافه به زمان تحویل سفارش اضافه خواهند کرد.

راهنمای محاسبه زمان تحویل سفارشات فارس چاپ