مرکز سفارشگیری آنلاین محصول چاپ

زمان را به شما هدیه میدهیم

مرکز سفارشگیری آنلاین محصولات چاپی

زمان را به شما هدیه میدهیم

071-91301003

راهنمای طراحی انواع پاکت

چند نکته مهم در طراحی پاکت

نکات طراحی پاکت:

1. در محل های برش و خط تا، حفظ 1 سانتیمتر فضای خالی برای نوشته ها و طراحی ضروری است (حاشیه امن که با رنگ آبی مشخص شده است).

2. پس از اتمام طراحی و قبل از تهیه خروجی مناسب،کلیه خطوط محدوده برش و خط تا را حذف نمایید،در غیر این صورت این خطوط به همراه طرح چاپ خواهد شد که مسئولیت آن به عهده مشتری می باشد.

3. به هیچ عنوان برای طراحی پشت پاکت (درب + زیر درب)، (سمت راست + سمت چپ) از خطوط یا طرح هایی که در محل وصل کردن بایستی دقیق روی هم بنشینند استفاده نکنید.

4. از رنگ های تمپلات و رنگ های حساس در طراحی پاکت استفاده نکنید.

6. در طراحی فایل دقت شود که جهت نوشته ها و یا تصاویر و… مطابق با مونتاژ باشد.(جهت نوشته های درب و زیر درب پاکت با قسمت روی پاکت متفاوت می باشد.

7- در طراحی پاکت نیازی به لحاظ کردن فضای لب چسب (سفیدی) نیست. لب چسب پاکتها توسط چاپخانه در فرم بندی اضافه خواهد شد.